Zarządzanie magazynem

Proponowane przez nas rozwiązania zarządzania magazynem oparte o kody kreskowe i wydzielone miejsca składowania umożliwiają automatyzację pracy i poprawę organizacji magazynu. Szczególnie polecamy je producentom mebli o zróżnicowanym asortymencie, zarówno w zakresie wyrobów jak i przetwarzanych materiałów. Oprogramowanie zapewnia pełną integrację z modułem zakupowym, produkcyjnym i spedycyjnym.

Magazyn

Wstęp

Duża różnorodność wyrobów gotowych, półwyrobów i materiałów charakterystyczna dla produkcji mebli wymaga adekwatnej organizacji magazynu. Dodatkowym problemem, z którym nierzadko musi zmierzyć się kierownictwo jest również rotacja kadry – nowi pracownicy do momentu poznania struktury magazynu i produktów są mniej efektywni. Aby poprawić organizację magazynu i zautomatyzować procesy związane z jego obsługą proponujemy wdrożenie naszych rozwiązań wspomagających zarządzanie magazynami. W tym artykule opisujemy główną ideę natomiast konkretne rozwiązania dopasowujemy ściśle do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa znajdując kolejne pola optymalizacji.

Charakterystyka i zastosowanie

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na podział magazynu na miejsca składowania oraz ewidencję stanów magazynowych z dokładnością do konkretnego miejsca przechowywania. Eliminuje to czas na poszukiwania składowanych materiałów, półproduktów lub wyrobów, gdyż informacja o lokalizacji jest zawsze dostępna w systemie. W zależności od wielkości i fizycznej organizacji magazynu takim wydzielonym miejscem składowania może być np. cała alejka, dany regał lub nawet poszczególne półki w ramach regału. Każde miejsce składowania oznaczone jest etykietą zawierającą unikatowy kod kreskowy. Podobnie cały asortyment przechowywany w magazynie oznaczony jest etykietami, które również zawierają niepowtarzalne kody kresowe. Pozwala to, na rejestrację większości operacji magazynowych w sposób zautomatyzowany, eliminując dokumenty papierowe i konieczność wprowadzania danych za pomocą klawiatury.

W dalszej części opisu będziemy posługiwać się terminem paczka, mając na myśli pojedynczą sztukę lub fizycznie złączoną partię danego asortymentu na magazynie. Natomiast proponowana przez nas organizacja i rozwiązania informatyczne mogą być zastosowane dla każdego rodzaju asortymentu, dla którego możliwe i racjonalne jest wprowadzenie indywidualnych etykiet z unikatowymi kodami kreskowymi identyfikującymi każdą sztuką lub fizycznie połączoną partią wyrobu gotowego, półfabrykatu lub materiału. Przykłady takiego asortymentu to:

 1. gotowe, zmontowane i spakowane meble,
 2. paczki zawierające elementy mebli to samodzielnego montażu,
 3. towary handlowe stanowiące dodatki do mebli,
 4. podzespoły i zespoły mebli pochodzące z produkcji własnej lub kooperacji, oczekujące na dalszą obróbkę lub montaż (w tym: stelaże, pokrowce i komplety pianek do mebli tapicerowanych, podzespoły frontów mebli),
 5. elementy mebli, dla których ze względu na wysoką różnorodność i małą liczebność w zleceniach produkcyjnych zasadne jest wprowadzenie indywidualnych etykiet,
 6. wałki tkanin obiciowych,
 7. błamy skór.

Proponowane rozwiązanie może być w pełni zintegrowane z produkcją, zakupami i spedycją. W zakresie tych obszarów proponujemy nasze własne rozwiązania, ale możliwa jest także integracja z oprogramowaniem innych dostawców (pod warunkiem, że oprogramowanie dostawców trzecich umożliwia taką integrację).

Wydruk etykiet i operacje magazynowe

W przypadku zalecanej przez nas integracji z produkcją i zakupami, etykiety paczek z unikatowymi kodami służące do identyfikacji w magazynie mogą być drukowane i przyklejane w ramach poniższych czynności:

 1. przyjęcia materiału ze zlecenia zakupu,
 2. wykonywania określonej operacji produkcyjnej (w przypadku produkcji własnej),
 3. realizacji produkcji lub wysyłki przez kooperanta (w przypadku półwyrobów kooperacyjnych).

Dzięki integracji z modułem produkcyjnym i zakupowym przyjęcia z produkcji lub zlecenia zakupu skutkują automatycznym wprowadzeniem paczek na domyślną strefę przyjęć w systemie. Fizycznie jest to miejsce, gdzie zwykle odbywa się weryfikacja ilościowa przyjmowanych materiałów, podzespołów lub wyrobów. Kolejnym krokiem jest przeniesienie na właściwe miejsce składowania, które odbywa się następująco:

 1. Skanowany jest kod kreskowy na etykiecie miejsca składowania.
 2. Skanowane są kody kreskowe paczek umieszczane w danym miejscu składowania.
Diagram przepływu

Powyższe operacje realizowane są za pomocą mobilnych czytników kodów kreskowych ze zintegrowanym wyświetlaczem (terminali), komunikujących się na bieżąco, poprzez sieć bezprzewodową z serwerem aplikacji.

Zaletą przedstawionej powyżej procedury przeniesienia na właściwe miejsce składowania jest duża elastyczność. Nie ma bowiem konieczności stosowania z góry określonych miejsc składowania dla poszczególnych paczek. Paczkę można odłożyć w dowolnej lokalizacji, w której jest wolne miejsce a informacja ta zostanie zarejestrowana w systemie. Ma to przewagę nad ustalaniem z góry stałych miejsc przechowywania danego materiału, półfabrykatu czy wyrobu. Zróżnicowany asortyment i duża zmienności popytu przeważnie skutkuje dynamicznymi zmianami proporcji pomiędzy poszczególnymi zapasami. Przy sztywno określonych miejscach składowania skutkować to będzie przepełnieniem niektórych lokalizacji, podczas gdy inne będą niezapełnione.

Niezależnie od tego dla każdego indeksu i magazynu w systemie można zdefiniować domyślne, preferowane miejsce składowania. Przy przyjęciu do magazynu system może wówczas zasugerować preferowaną lokalizację dla danej paczki. Jeśli we wskazanej lokalizacji jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, to operator może umieścić tam paczkę lub wybrać inne pobliskie miejsce składowania. Ma to na celu ułatwienie pobrań z magazynu, gdyż identyczne paczki będą najczęściej występowały w jednej lokalizacji lub fizycznie zbliżonych miejscach składowania.

Paczkę można w dowolnym momencie przenieść do innego miejsca składowania skanując kod kresowy nowego miejsca składowania oraz etykiety umieszczanych tam paczek. Nie ma konieczności określania miejsca, z którego została pobrana paczka, gdyż jest ono zapamiętane w systemie.

Ewidencja stanów magazynowych z dokładnością do miejsca składowania pozwala na zwiększenie efektywności pracy przy wydaniach z magazynu. W każdej chwili w systemie można sprawdzić miejsca składowania, w których występuje dana paczka. Informacja ta może być również podana na elektronicznych i papierowych listach paczek do pobrania z magazynu. Sama rejestracja wydania z magazynu polega na zeskanowaniu etykiet wydawanych paczek, podobnie jak w przypadku przesunięć między lokalizacjami, dane o miejscu, z którego pobierana jest paczka jest automatycznie pobierane z systemu.

Lokalizacje magazynowe

Dzięki zastosowaniu niepowtarzalnych kodów kreskowych na etykietach poszczególnych paczek nie ma ryzyka, że wielokrotne zeskanowanie etykiety tej samej paczki przy przyjęciu, przesunięciu lub wydaniu zostanie błędnie zinterpretowane przez system jako realizacja operacji dla kilku sztuk tego samego asortymentu. W przypadku integracji z modułem produkcyjnym i zakupowym unikatowe kody kreskowe pozwalają również na śledzenie historii transakcji dla danej paczki, w tym identyfikację dostawcy lub pracownika odpowiedzialnego za wykonanie danego wyrobu lub półwyrobu, co może być pomocne przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z jakością.

W wyniku operacji realizowanych za pomocą kodów kreskowych automatycznie, bez udziału użytkownika, tworzone są wymagane prawem dokumenty magazynowe WZ, PZ, RW, PW i MM. W dokumentach agregowane są w ramach dnia i magazynu lub pary magazynów pojedyncze operacje minimalizując liczbę powstających dokumentów przez co wpływają pozytywnie na ergonomię pracy działu księgowości w przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

Podsumowując, zalety proponowanych przez nas rozwiązań są następujące:

 1. Elastyczna organizacja magazynu, bez konieczności określania z góry stałych miejsc przechowywania.
 2. Skrócenie czasu przyjęcia i wydania z magazynu, w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, nie przewidujących stosowania kodów kreskowych.
 3. Precyzyjna informacja o stanach magazynowych z dokładnością do konkretnego miejsca składowania, aktualizowana w czasie rzeczywistym.
 4. Eliminacja czasu na poszukiwanie danego produktu, półproduktu lub materiału na magazynie.
 5. Ograniczenie pomyłek przy rejestracji przyjęć lub wydań z magazynów dzięki zastosowaniu unikalnych kodów kreskowych.
 6. Ograniczenie problemów związanych z rotacją pracowników – w mniejszym stopniu polega się na znajomości produktów i ich miejsc składowania przez pracowników.
 7. Racjonalne obłożenie poszczególnych miejsc składowania w magazynie.
 8. Identyfikacja historii każdego produktu, półwyrobu lub partii materiału na magazynie, w tym identyfikacja dostawcy lub wykonawcy.
 9. Automatyzacja tworzenia dokumentów magazynowych.
 10. Korzyści wynikające z optymalizacji interfejsu.